Dato: 01-09-1996 | Videnblad nr. 04.01-04 Emne: Foryngelsesformer

Faktorforsøg med gødskning, vanding, såbedstype og bundflorakonkurrence i to bøgeforyngelser

Planters overlevelse og vækst er bl.a. betinget af en tilfredsstillende adgang til primære vækstfaktorer som vand, lys og næringsstoffer. For bøgeplanter i naturlige foryngelser påvirkes deres adgang til disse vækstfaktorer af jordbundens egenskaber (tekstur og i nogen grad dræningsforhold), jordbundstilstanden (bundflora, omsætningen i litterlaget og den aktuelle struktur), skovdyrkningsmæssige tiltag (lysningshugster, jordbearbejdning, ukrudtsbekæmpelse), vejrliget i kritiske perioder (nedbør, temperatur) samt vekselvirkningerne mellem disse faktorer.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 04.01-04
Forfatter: Palle Madsen.