Dato: 01-09-2003 | Videnblad nr. 04.08-01 Emne: Gødskning og vanding

Kvælstofnormer for skov- og pyntegrøntkulturer

Fra og med dyrkningssæsonen 1999 er der indført en kvælstofafgift på 5 kr./kg N for alle, der bruger gødning. Afgiften kan dog undgås ved en registrering efter nærmere regler i Plantedirektoratet samt overholdelse af nye kvælstofnormer. Kvælstofnormerne for dyrkning af juletræer og klippegrønt er ændret for JB1 og JB3 jorder fra 75 kg N/ha/år i 2002/2003 til 100 kg N/ha/år i 2003/2004. På de øvrige jordtyper er normen fortsat 75 kg N/ha/år. Der kan tildeles op til 15 kg N/ha/år ved nyplantninger i skov, mens skovrejsning på tidligere landbrugsjord ikke må tilføres kvælstof.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 04.08-01
Forfatter: Claus Jerram Christensen