Dato: 01-04-2002 | Videnblad nr. 04.03-07 Emne: Jordbearbejdning

Ændret arealanvendelse i Drastrup - Kvælstofudvaskning

Ved Drastrup i Aalborg Kommune har man de sidste 4 år arbejdet på at ændre den eksisterende landbrugsdrift til en mere bæredygtig arealanvendelse. Projektet har haft som målsætning at beskytte grundvandet, at skabe bynære rekreative områder i nærheden af Aalborg og at give mere plads til flora og fauna i området. Dette videnblad ser på nitratudvaskning til grundvandet som følge af græsning og skovrejsning ved forskellige kulturetableringsmetoder. To andre videnblade behandler de øvrige målsætninger.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 04.03-07
Forfattere: Karin Hansen og Per Gundersen.