Dato: 22-06-2010 | Videnblad nr. 04.12-05 Emne: Vildtafværgning og musebekæmpelse

Thiram

Brugs- og sikkerhedsvejledninger for Thiram, som er et afskrækningsmiddel mod hjortevildt, harer og mus.

Brugsvejledning for Thiram (Lentacol Universal)
 

Godkendelse:

Må kun anvendes som afskrækningsmiddel. 

Forbehold:

Ingen

Anvendelse:

Thiram anvendes som afskrækningsmiddel mod kronvildt, dåvildt, råvildt samt harer. Thiram forhindrer, at vildtet bider behandlede knopper og bark på unge løv- og nåletræer. Forsøg viser, at thiram også har en repellerende effekt på mus.

Thiram er skånsomt overfor de fleste løv- og nåletræsarter.

Virkemåde:

Thiram modvirker på grund af lugt og smag, at hjortevildt og andre pattedyr gnaver i behandlede plantedele.

Forhold der fremmer/begrænser virkningen:

Fremmer Begrænser

-

Udbringning ved temperaturer under 0o C

Udbringning på våde planter

Regn kort tid efter udbringning

Tidspunkt:

Træerne behandles i oktober - december, så sent som muligt inden de bides af vildtet.

Midlet bør ikke udbringes ved temperaturer under 0o C. Udbringes på tørre planter.

Dosering:

Handelsvare


Sprøjtning     70-90 % i sprøjtevæsken

Smøring        anvendes koncentreret

 

De nævnte doseringer må ikke overskrides.

   

Ved sprøjtning anvendes    3 - 5 kg handelsvare pr. 1.000 træer.

Ved smøring anvendes       2 - 4 kg handelsvare pr. 1.000 træer.

Udbringning:

Sprøjtning: Beskyttelse af topknopper med doseringspistol. Beskyttelse af stammer med tryksprøjte eller rygsprøjte.

Smøring: Pensel eller børste.

Ved lave temperaturer kan produktet fortyndes med indtil 20 % vand, hvis det er for tykt flydende for påsmøring.

Blanding:

Bør ikke blandes med andre midler.

Bemærkninger:

Thiram er giftigt for fisk og vandlevende organismer, men ugiftigt for bier.

Sikkerhedsvejledning

Handelsnavne:

Lentacol Universal Leverandør: Nufarm Pflanzenschutz, www.nufarm.com

Vejledende pris:

Lentacol Universal: 115 kr./l (pris ekskl.moms)

Personlige værnemidler:

Gummihandsker (nitril- eller butylgummi evt. engangshandsker), gummistøvler samt:

 

ved opblanding: overtræksbukser eller forklæde og beskyttelsesbriller.

ved udbringning med håndsprøjte: overtræksbukser.

ved udbringning med børste/pensel: overtræksbukser og langskaftede handsker.

Fareidentifikation:

Sundhedskadelig, Xn.

Miljøfarlig, N.

Alvorlig fare ved længere tids påvirkning ved indtagelse (R48/22).

Meget giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet (R50/53).

Førstehjælpsforanstaltninger:

Forgiftningssymptomer: Generel utilpashed.

Inhalation: Gå væk fra det sprøjtede område, hvil i frisk luft. Søg læge ved fortsat ubehag (medbring emballage med etikette).

Hudkontakt: Fjern forurenet tøj, og skyl umiddelbart herefter huden med rigeligt vand. Vask huden med vand og sæbe.

Øjenkontakt: Skyl straks med øjenskyller eller rent vand i mindst 15 minutter. Fjern evt. kontaktlinser. Søg læge ved fortsat øjenirritation (medbring emballage med etikette).

Indtagelse: Skyl munden omhyggeligt med vand. Fremkald ikke opkastning. Giv rigeligt vand at drikke. Søg læge (medbring emballage med etikette).

Brandfare:

Produktet er ikke brandfarligt

Forhold der skal undgås:

Temperaturer: Høje temperaturer. Opbevares frostfrit.

Opbevaring:

Opbevares utilgængeligt for børn.

Må ikke opbevares sammen med nærings- og nydelsesmidler, samt foderstoffer.

Opbevares i et tørt, køligt og godt ventileret rum i original, tæt og tillukket emballage forsynet med godkendt etikette.

Opbevares frostfrit

Bortskaffelse:

Tom emballage og rester skal afleveres til den kommunale modtageordning for farligt affald.

Omhyggeligt rengjort emballage kan dog bortskaffes med dagrenovationen.

Skyllevandet hældes op i sprøjtevæsken.

Emballagen må ikke genanvendes.

Krav til uddannelse:

Ved erhvervsmæssig anvendelse kræves sprøjtecertifikat/sprøjtebevis.

Dette Videnblad er udarbejdet på basis af den mest relevante viden og oplysninger fra producent / importør. Skov & Landskab er uden ansvar for, om oplysningerne er tilstrækkelige eller korrekte i alle tilfælde. Videnblad nr.: 04.12-05
Forfatter: Niclas Scott Bentsen