Dato: 22-10-2012 | Videnblad nr. 03.03-54 Emne: Valg af proveniens

Frøplantage med hollandsk/holstensk stilkeg II

Resultater fra frøplantage FP.802 på Bregentved

Genetiske forskelle i vækst i en stilkegefrøplantage med afkom af plustræer udvalgt i danske bevoksninger af hollandsk/holstensk oprindelse giver mulighed for stor genetisk gevinst i vækst efter selektion. Niveauet for stammeform i denne frøplantage er tilfredsstillende.

Kåret egetræsbevoksning med god rethed
Den kårede F.148, som har bidraget med flest afkom til FP.802, har god stammerethed. Der er gode muligheder for i fremtiden at få stilkege fra FP.802, som vil vokse markant hurtigere end i dag, men begrænsede muligheder for at forbedre stammeretheden yderligere. Foto: Bjerne Ditlevsen

I Videnblad 3.3-53 er frøplantagen FP.802 nærmere beskrevet, og det er omtalt, hvilke målinger der er foretaget i frøplantagen. I dette Videnblad gennemgås resultaterne af analyserne af målingerne, mens muligheden for gevinst ved tynding beskrives i Videnblad 3.3-55.

Træernes størrelse

Gennemsnitshøjden i frøplantagen efter 1, 6 og 13 år var hhv. 0,3, 2,5 og 6,6 meter. Den gennemsnitlige formscore ved 6 år var 5,2. Gennemsnitsdiameteren ved 13 år var 7,4 cm. Frekvensen af træer med tveger og knækkede topskud ved 6 år var hhv. 9 % og 42 %, mens antallet af træer med tveger og knækkede topskud ved alder 13 år var hhv. 1 % og 0,2 %. Den gennemsnitlige andel af døde træer fra år 1-13 var 20 %.

Forskelle mellem afkom af plustræer

Der var sikre forskelle mellem familierne for stammeform efter 6 år, for højde efter 1, 6 og 13 år, for diameter ved 13 år og for udspring. Der var ikke sikre forskelle mellem familierne mht. frekvens af tveger, knækkede topskud, dødelighed og stammeform efter 13 år. Diameteren var stærkt påvirket af, om træerne stod tæt ved en rødgran, mens dette ikke var tilfældet for højdens vedkommende.

Arvelighed af egenskaber

Arveligheden (udtrykt ved heritabiliteten) for højden ved 13 år samt højdetilvæksten 1-13 år og specielt højdetilvæksten fra 6-13 år var forholdsvis høj, mens den var moderat for højden ved 5 år for højdetilvæksten 1-5 år og for diameteren ved 13 år (tabel 1). Variationskoefficienterne mellem 0,21 og 0,36 for vækstkaraktererne svarer ganske godt til, hvad der normalt ses i lignende feltforsøg med andre arter. Spredningen for stammeform efter 6 år var 0,98 (tabel 1), hvilket er en forholdsvis ringe variation og afspejler den generelt høje frekvens af træer med god stammeform.

Karakter

h2

Fænotypisk spredning

Gennemsnit

Variations-koefficient

Udspring år 4

0.36

0.15

1.16

3.8

Højde år 1

0.69

0.23

0.10

0.3

0.33

Højde år 6

0.15

0.08

0.72

2.5

0.29

Højde år 13

0.54

0.20

1.40

6.6

0.21

Højde år 1-6

0.10

0.06

0.69

2.2

0.32

Højde år 6-13

0.71

0.25

1.00

4.2

0.24

Højde år 1-13

0.51

0.19

1.38

6.3

0.22

Diameter år 13

0.24

0.11

0.03

0.07

0.36

Volumen år 13*

0.29

0.12

0.16

0.15

1.09

Stammeform år 6

0.11

0.07

0.98

5.2

*kvadratrodstransformeret

Tabel 1. Estimater for heritabiliteten i snæver forstand (h2) for en række egenskaber målt i frøplantagen. Standardafvigelsen på heritabiliteten er vist i kursiv. Højde og diameter er angivet i m.

Sammenhæng mellem forskellige egenskaber

Da der er forholdsvis få familier, er de genetiske sammenhænge (udtrykt ved genetiske korrelationer) forholdsvis usikre, men tendensen er den samme som fundet i FP.801 (se Videnblad 3.3-51). Der var som forventet en høj grad af genetisk sammenhæng mellem højde og diameter ved 13 år udtrykt ved en genetisk korrelation på 0,98. Højde ved 1 og 6 år var kun moderat korreleret til højde, diameter og volumen ved alder 13 år, og det viser usikkerheden ved at lave meget tidlige selektioner for vækst i stilkeg.

Der var en tendens (dog ikke statistisk sikker) til, at de tidligst udspringende familier var blandt de hurtigst voksende (tabel 2). Denne tendens kunne også iagttages i den danske frøplantage (FP.801, Videnblad 3.3-51), men med mere moderate genetiske korrelationer, end der ses i FP.802. En selektion for tidlig vækst vil i dette tilfælde føre til lidt tidligere udspring. Da stilkeg af hollandsk oprindelse generelt er sent udspringende, og da planterne fra frøplantagen hovedsageligt forventes anvendt på østdanske lokaliteter med ringe risiko for sen forårsfrost, anses det ikke for at være et problem. Generelt vil god ungdoms-vækst i øvrigt være forbundet med bedre overlevelse, som det også ses i frøplantagen med afkom fra bevoksninger af dansk oprindelse.

Karakter 1

Karakter 2

rA

Udspring

Højde 1 år

Højde 6 år

Højde 13 år

Diameter 13 år

Volumen 13 år#

Stammeform 6 år

0.68

0.43

0.55

0.60

0.64

0.60

0.18

0.29

0.22

0.22

0.21

0.27

Højde 1 år

Højde 6 år

Højde 13 år

Diameter 13 år

Volumen 13 år#

Stammeform 6 år

0.78

0.63

0.68

0.69

0.80

0.17

0.18

0.18

0.17

0.20

Højde 6 år

Højde 13 år

Diameter 13 år

Volumen 13 år#

Stammeform 6 år

0.84

0.78

0.79

0.95

0.12

0.15

0.14

0.17

Højde 13 år

Diameter 13 år

Volumen 13 år#

Stammeform 6 år

0.98

0.98

0.96

0.03

0.02

0.17

Diameter 13 år

  

Volumen 13 år#

Stammeform 6 år

0.50

0.25

Stammeform 6 år

0.96

0.15

*kvadratrodstransformeret

Tabel 2. Genetiske (rA) korrelationer mellem målte karakterer. Genetiske korrelationer, som er statistisk sikkert forskellige fra 0, er vist med fed. Spredning på de estimerede korrelationer er vist med kursiv. 

Konklusion

Kravet til en stilkegebevoksning er, at andelen af rette træer er så stor, at der efter de første tyndinger kun står rette træer tilbage. Dette vil i langt de fleste tilfælde kunne opnås med planter, som stammer fra de bevoksninger, som har bidraget med afkom til denne frøplantage. Den forholdsvis lave heritabilitet og ringe variation for stammerethed skal bl.a. ses som et udtryk for, at stammeretheden i frøplantagen generelt er god.

Den usædvanlige høje arvelighed (udtrykt ved heritabiliteten) for højdeudviklingen til 13 år og moderate arvelighed for diameterudviklingen viser, at der i denne frøplantage er rigtig gode muligheder for at opnå en gevinst for vækst. I Videnblad 3.3-54 gennemgås de potentielle gevinster, der kan opnås ved selektion i frøplantagen.Videnblad nr.: 03.03-54
Forfattere: Jon Kehlet Hansen, Jan Svejgaard Jensen, Erik Dahl Kjær, Viggo Jensen og Hubert Wellendorf