Dato: 01-03-2008 | Videnblad nr. 05.07-22 Emne: Konvertering til naturnærdrift

Kulturmodel: Naturlig foryngelse af bøg og gruppevis indplantning af ask og evt. ær

Dette og en række andre Videnblade giver forslag til kulturmodeller, som skal ses i sammenhæng med konverteringsmodellerne (Videnblade 5.7-02 til 5.7-14). De skal således primært betragtes som inspirationsgrundlag for at udvikle egne kulturmodeller, tilpasset de lokale forhold og konkrete skovdyrkningsmæssige muligheder og erfaringer samt den aktuelle økonomi i skovdriften. Modellerne bygger i videst mulig udstrækning på »at lade naturen hjælpe til« for herved at spare på kulturudgifterne.

Kulturmodel
Kulturmodel med bøg, ask og ær

Formål

Modellen retter sig mod renbestande af bøg, hvor der ønskes skabt fleretagerede bevoksninger med primært bøg men med en væsentlig andel af ask og/eller ær (skovudviklingstype 12 - Bøg med ask og ær). Der er tale om en relativ ekstensiv model, hvor askens og ærens store spredningsevne udnyttes, når de først er introduceret.

Forudsætninger

Kulturmodellen forudsætter en god vækstlokalitet, hvor værdiproduktion af ask og ær kan forventes. Den bør anvendes i samspil med naturlig foryngelse af bøgen i forbindelse med måldiameterhugst hhv. kvalitativ gruppehugst (se Videnblad 5.7-11). Herved sikres en lang foryngelsesfase samt en skyggeopdragelse af foryngelsen. Forekommer ask hhv. ær i området er der ingen grund til at ofre ressourcer på indbringelse, da vil det være tilstrækkeligt at understøtte opvæksten af indblandingsarterne gennem udrensning i konkurrerende bøg hhv. punktvis hegning.

Naturlig foryngelse i skov
Naturlig foryngelse af bøg med grupper af ær i lysbrønde. Sorø Akademis Skovdistrikt. Foto: J . B. Larsen

Kulturanlæg og -pleje

Ask evt. ær indbringes i grupper a ca. 0,2 ha. i denne model regnes med en gruppestørrelse på 50*40 m. Der anlægges 3 grupper pr. 10 ha.

Da asken eftertragtes voldsomt af vildtet, vil det generelt være nødvendig at hegne. Eventuelle grupper af ær behøver derimod i mindre grad hegn. Grupperne har en størrelse, der forudsætter et forholdsvist solidt hegn.

Der hersker endnu usikkerhed om mulighederne for at undlade udrensning i naturlige foryngelser af bøg. Foreløbige opgørelser tyder dog på, at udrensning ikke kan betale sig - selv i planterige og homogene foryngelser. Opstår den naturlige foryngelse i grupper under mere heterogene skærme, som et resultat af måldiameterhugst, og overholdes skærmen i en længere periode, anses udrensning for overflødig. Udrensning i aske- og eventuelle ærgrupper kan komme på tale til fremme af kvalitetsudvikling.

I investeringsmodellen er der derfor medtaget et mindre beløb til eventuelle plejende indgreb og nedtagning af hegn.

Investeringsmodel

Planter a 3 kr:
Ask hhv. ær på 1,8 * 1,25m = 300 pr. ha.
900 kr/ha
Plantning (300*2kr) 600 kr/ha
Hegn (25 kr. pr. m) 1.300 kr/ha
Kulturetablering 2.800 kr/ha
Kulturpleje 3.000 kr/ha
Kulturinvestering 5.800 kr/ha

Kilde

J. Bo Larsen (red.) 2005: Naturnær skovdrift. Dansk Skovbrugs Tidsskrift, 90: 1-400.Videnblad nr.: 05.07-22
Forfatter: J. Bo Larsen