Dato: 01-03-2008 | Videnblad nr. 05.07-24 Emne: Konvertering til naturnærdrift

Kulturmodel: Egeblandingskultur efter renafdrift eller stormfald

Dette og en række andre Videnblade giver forslag til kulturmodeller, som skal ses i sammenhæng med konverteringsmodellerne (Videnblade 5.7-02 til 5.7-14). De skal således primært betragtes som inspirationsgrundlag for at udvikle egne kulturmodeller, tilpasset de lokale forhold og konkrete skovdyrkningsmæssige muligheder og erfaringer samt den aktuelle økonomi i skovdriften. Modellerne bygger i videst mulig udstrækning på »at lade naturen hjælpe til« for herved at spare på kulturudgifterne.

Formål

Modellen retter sig mod etablering af bevoksninger på næringsrige lokaliteter, hvor det langsigtede skovudviklingsmål er egedominans. Desuden kan modellen finde anvendelse på mere sandede lokaliteter, hvor det langsigtede driftsmål er værdiproduktion i eg.

Forudsætninger

Egekultur anlagt efter stormfældet gran.
Egekultur anlagt efter stormfældet gran. En naturforynget askegruppe indgår naturligt i den nyanlagte kultur. Sorø Akademis Skovdistrikt. Foto: J . B. Larsen

Kulturmodellen forudsætter en god lokalitet og er specielt tiltænkt anvendt på grundvandsnær moræne, hvor bøgedominerede skovudviklingstyper ikke kommer på tale.

Egen er som pionerart særdeles velegnet som udgangspunkt for en række skovudviklingstyper både på gode morænejorde og på dårlige boniteter. Mens stilkegen især bør anvendes på morænejordene og her især på fladgrundede lokaliteter med vandstuvningsproblemer, så vil vinteregen især blive anvendt på de sandede lokaliteter i regionerne 2 og 3 (Midt- Vest- og Nordjylland inkl. Djursland). Da egen er meget proveniensvariabel mht. til lokalitet og anvendelse, bør proveniensanbefalinger nøje overholdes.

Egeblandingskultur på god bonitet i henhold til skovudviklingstype 21 – Eg men ask og avnbøg ved 30 års alder. Askegrupperne er fortsat foran egen. I løbet af de næste 10 år vil man kunne udvælge hovedtræer i eg, og de indbragte grupper af avnbøg vil begynde at forynge sig under egen og medvirke til forhindring af vanris.
Egeblandingskultur på god bonitet i henhold til skovudviklingstype 21 – Eg men ask og avnbøg ved 30 års alder. Askegrupperne er fortsat foran egen. I løbet af de næste 10 år vil man kunne udvælge hovedtræer i eg, og de indbragte grupper af avnbøg vil begynde at forynge sig under egen og medvirke til forhindring af vanris.

Kulturanlæg og -pleje

Nykulturer af eg kan anlægges ved såning eller plantning. Indblandingstræarterne i henhold til skovudviklingstype indbringes i grupper. Lystræarterne (ask, kirsebær, el, birk, skovfyr) i mindre grupper, skyggetræarterne (bøg, lind, mv.) i større grupper. En undtagelse udgør arterne avnbøg og hassel, der kan indbringes i rækker hhv. som enkelttræer.

På gode lokaliteter med kvalitetsproduktion som hovedmålsætning påregnes 2 til 3 plejeindgreb til styring af struktur- og kvalitetsudvikling (hugst af krukker hugst for indblandingsarter samt sikring af underetage).

Såningskulturer af eg med indplantning af grupper af indblandingsarter vil kunne etableres for under 20.000 kr. ha. Mens der på agermark er gode erfaringer med egesåninger, er erfaringerne med skovkulturer mere blandede. 

Investeringsmodel

Jordbearbejdning 4.000 kr/ha
Planter a 3 kr: 
Eg hhv. indblandingsarter på 1,5 * 1,3m = 4000 pr. ha.
12.000 kr/ha
Plantning (4000*2kr) 8.000 kr/ha
Hegn (15 kr. pr. m) 3.000 kr/ha
Kulturetablering 27.000 kr/ha
Kulturpleje 9.000 kr/ha
Kulturinvestering ialt 36.000 kr/ha

Kilde

J. Bo Larsen (red.) 2005: Naturnær skovdrift. Dansk Skovbrugs Tidsskrift, 90: 1-400.Videnblad nr.: 05.07-24
Forfatter: J. Bo Larsen