Dato: 31-08-2010 | Videnblad nr. 04.10-02 Emne: Bekæmpelse af uønsket vegetation

Anerkendt praksis: Kultur- og bevoksningspleje I

I dette Videnblad gives kvalitetsbeskrivelser af de vigtigste driftstekniske opgaver ved renholdelse med udgangspunkt i ’Anerkendt praksis’ (AP). Arbejdsbeskrivelse (AB) og et skema til kvalitetsopfølgning (KO) er tilknyttet som bilag.

Rækkevis ukrudtsbekæmpelse med Roundup i bøgekultur.

Rækkevis ukrudtsbekæmpelse med Roundup i bøgekultur.

Kulturplejen bør medtænkes allerede ved kulturanlæg. Det er nødvendigt at vurdere den enkelte metodes egnethed bl.a. i forhold til kulturens alder og den ønskede effekt. En forkert valgt metode indebærer risiko for forurening af jord eller vandmiljø, spild af penge eller kvalitetstab i kulturer og bevoksninger. Det skal overvejes hvor og hvornår, der må færdes på arealet. Permanente kørespor bør afmærkes, evt. registreres med GPS, så de kan genfindes senere.

Kulturrenholdelse

Renholdelsen foretages primært for at reducere ukrudtets direkte konkurrence om vand, næringsstoffer og lys. Desuden kan forskellige ukrudtsarter som burresnerre, agersnerle og kaprifolie ødelægge en kultur ved indgroning i kulturplanterne. En kraftig ukrudtspels kan desuden være medvirkende til opformering af musebestanden og samtidig øge faren for frostskader.

Renholdelsesbehovet varierer meget efter klimaforhold, terræn, jordbund, ukrudtssammensætning, træart og alder. Generelt er renholdelsesbehovet størst i kulturens etableringsfase.

Ved fastlæggelsen af niveauet for renholdelse bør der ske en afvejning af fordele og ulemper, idet en vis ukrudtsvegetation på arealet ofte har en gavnlig virkning ved gennem læ og beskygning at nedsætte kulturplanternes fordampning. Renholdelsesniveauet bør således fastlægges efter en konkret vurdering af den enkelte kultur, uanset hvilken renholdelsesmetode, der anvendes. Renholdelsen kan foretages som kemisk eller mekanisk renholdelse.

Kemisk renholdelse kan ske ved bredsprøjtning, afskærmet sprøjtning eller pletsprøjtning.

 • Dansk lovgivning omkring brugen af bekæmpelsesmidler skal overholdes, herunder registrering af udført arbejde i sprøjtejournal for ejendomme større end 10 ha.
 • Såfremt ejendommen er certificeret, skal de gældende regler tjekkes vedr. brugen af herbicider.
 • Vandførende grøfter på arealet skal markeres, så eventuelle afstandskrav for det aktuelle middel kan overholdes. Påfyldning fra vandløb må ikke forekomme.
 • Fyldning af sprøjten skal ske under opsyn, så forurening ved overløb undgås. Under sprøjtearbejdet skal sprøjten dagligt kontrolleres for dysestop og utætheder.
 • Der skal sprøjtes på tidspunkter, hvor vinddriften er minimal. Sprøjtning ved vindhastigheder større end 5 m/sek. bør undlades.
 • Der bør efterlades mindst ét markeret sprøjtevindue (min. 3 x 3 meter) pr. areal til kvalitetskontrol af virkningen.
 • I tilfælde af større spild (over 20 liter opblandet middel) skal opdragsgiver og det kommunale beredskab kontaktes med oplysning om aktivstof, væskemængde, koncentration og afstand til vandløb, brønde eller dræn.
 • I arbejdsbeskrivelsen skal angives sprøjtemiddel og dosering.

Mekanisk renholdelse ved jordbearbejdning

 • Mekanisk renholdelse kan udføres med langfingerharve, tandharve, spaderulleharve eller andet selvstændigt drevet mekanisk eller hydraulisk redskab.
 • Renholdelsen bør udføres i en tør periode for at opnå den bedste effekt. For at undgå skader på nyudsprungne skud bør der ikke renholdes i kulturen 2-3 uger omkring udspring.
 • Hyppigheden af behandlingerne vil afhænge af vegetationen, vejrliget og det anvendte redskab. I arbejdsbeskrivelsen bør angives behandlingshyppighed og/eller indikatorer for behandlingsindgreb. Afhængigt af det valgte redskab kan eksempelvis angives ukrudtsdækning inden for intervallet 20-50 % dækning og/eller ukrudtshøjde inden for intervallet 20-50 cm.
 • Skader i forbindelse med mekanisk renholdelse kan være meget omfattende, og arbejdsbeskrivelsen bør omfatte acceptabelt planteafgang med indikatorer for kvalitetsopfølgning. Planteafgangen for en sæson bør maksimalt være 8 %.
Mekanisk renholdelse med frontmonteret tandharve.

Mekanisk renholdelse med frontmonteret tandharve.

Mekanisk renholdelse ved slåning

 • Slåning bør primært anvendes på arealer uden fare for forårsnattefrost eller arealer, hvor ukrudtsvegetationen er blevet for kraftig eller vedagtig i forhold til jordbearbejdende redskaber.
 • Slåningen kan ske med le, krat-rydder eller forskellige slagle- eller bjælkeaggregater til montering på en traktor eller redskabsbærer.
 • Skader i forbindelse med slåning af tilgroede kulturarealer kræver særlig opmærksomhed i arbejdsbeskrivelsen. Planteafgangen for en sæson bør maksimalt være 8 %.

Oprydning

Spildt olie og drivmidler skal graves op og afleveres på de relevante modtagesteder. Kemikalierester og emballage skal fjernes fra arealet og afleveres på de relevante modtagesteder.

Publikum

Parterne skal aftale hvem, der leverer og etablerer skiltning og afspærring af veje og stier, og om der skal annonceres i de lokale dagblade forud for arbejdets igangsættelse.

Litteratur

VB 4.2-4 Skovrejsning på agerjord - ukrudtsudviklingen
VB 4.10-1 Bekæmpelse af ukrudt i kulturer og læhegn
VB 4.10-12 Ørnebregne bekæmpes med flere slåninger årligt
VB 4.10-13 Forudsætninger for vellykket mekanisk vedligeholdelse
www.middeldatabasen.dk
VB 9.4-19 Kvalitetsbeskrivelser for driftstekniske opgaver i skovVidenblad nr.: 04.10-02
Forfatter: Frans Theilby