Dato: 28-05-2010 | Videnblad nr. 04.06-19 Emne: Plantning og såning

Anerkendt praksis: Kulturanlæg III

I dette og de to foregående Videnblade beskrives Anerkendt Praksis for driftstekniske opgaver ved kulturanlæg. Skemaer til Arbejdsbeskrivelse (AB) og kvalitetsopfølgning (KO) er tilknyttet som bilag til dette Videnblad.

Arbejdsopgaver ved kulturanlæg gennemgås kort, og for hvert element henvises til de relevante Videnblade. Kulturanlæg I omhandler det forberedende arbejde, mens Kulturanlæg II drejer sig om plantning.

Sået skovrejsningskultur af bøg med ammetræer af poppel

Sået skovrejsningskultur af bøg med ammetræer af poppel

Såning

Såfremt såning er aktuel, bør opmærksomheden rettes mod frembringelsen af et godt såbed med blotlagt mineraljord. Vedr. udsædsmængder, såtidspunkt og efterfølgende dækning af frøene med mineraljord vil det afhænge meget af den valgte træart, og der henvises til dyrkningsvejledninger.

Videnblad 4.6-4: Plantning og såning af eg på agerjord – Kulturresultater
Videnblad 4.6-7: Udvikling af såningskulturmetoder i løvtræ – baggrund og praktiske erfaringer
Videnblad 4.6-8: Udvikling af såningskulturmetoder i løvtræ – foreløbige forsøgsresultater
Kulturmanifest 2005 – Såning. Tillæg til Skoven 4/05 april 2005

Hegning

Ved behov for hegning mod hjortevildt eller harer skal hegnet sættes før plantning. Hvor hegnslinie og åbninger ikke på forhånd er markeret i terrænet, opsættes hegnet med en afstand på 5 m fra kanten af veje og stier og med mindst 2 led a’ 4 meter’s bredde på relevante steder.

Hvor hegnsmaterialet ikke er specificeret i arbejdsbeskrivelsen opsættes galvaniseret stålgærde med en minimumshøjde på 140 cm. Der anvendes pæle af varigt materiale som lærk, eg, galvaniseret jern eller stål medmindre andet specifikt er angivet i arbejdsbeskrivelsen. Pælehøjden bør svare til hegnshøjden + max 10 cm.

Der opsættes kraftige strammepæle med skråstivere i hjørnerne og ved knæk på hegnslinien. Hvor det af hensyn til terrænforhold er nødvendigt at fastholde hegnet langs jorden, anvendes ligeledes kraftige mellempæle. Mellem strammepælene sættes mellempæle i jern eller træ med en indbyrdes afstand på 4 – 5 meter.

Stålgærdet monteres på ydersiden af strammepælene og strammes op, hvorefter mellempælene trykkes/slås i jorden og fastgøres på stålgærdets inderside. Fastgørelsen skal ske minimum 3 steder på mellempælene. Efter opstramning skal hegnet stå lodret og afstanden fra hegnets underside til jord må maksimalt være 5 cm.

Hegning med strammepæl og mellempæle

Hegning med strammepæl og mellempæle

Marktryk og køreskader

Strukturskader på jordbunden og skader på kulturarealet skal undgås, og dette kan opnås på flere måder:

I planlægningen bør det indgå, at der kun må køres på følsomme områder, når forholdene er til det. Teknisk bør maskinerne være udstyret med hensigtsmæssig hjul- og dæk-udrustning, som er tilpasset de aktuelle forhold. Det kan være brede dæk, lavt lufttryk i dækkene, hjulbælter o.l.

Maskinføreren bør kende sin maskines aktuelle marktryk og leverandørens anvisninger for hvilke lufttryk, der kan anvendes i de aktuelle dæk, herunder hvor lavt dæktrykket kan være ved terrænkørsel.

Det kan anbefales, at maskinerne udstyres med anlæg, der hurtigt kan regulere lufttrykket i dækkene. På særligt følsomme områder kan det være nødvendigt at anvende særlig udrustning som bælter eller tvilling-montage.

Ved større skader på veje og stier tages kontakt til opdragsgiver, så snart problemet erkendes.

Videnblad 4.5-5: Jordkomprimering og rodvækst hos kulturplanter af rødgran
Videnblad 6.0-4: Marktryk og køreskader
Videnblad 6.4-2: Dæktrykregulering

Særlige hensyn

Kulturminder og andet, der skal tages særlige hensyn til, skal være afmærkede på skovkortene, og det skal være klart for operatøren, hvilke forholdsregler han skal træffe, og hvad han særligt skal være opmærksom på.

Omkring alle fredede fortidsminder er der en 2-meter zone, hvor der ikke må pløjes, plantes eller foretages anden jordbehandling. I tvivlstilfælde skal operatøren kontakte opdragsgiveren. Hvis der under kulturarbejdet findes jordfaste fortidsminder, som ikke kan ses på overfladen, skal arbejdet standses i det omfang, det berører fortidsmindet. Fundet skal meddeles det lokale museum eller Rigsantikvaren.

Videnblad 9.7-2: Nogle karakteristiske, levende fortidsminder
Skov-info Nr. 8: Skovdrift og fortidsminder

Oprydning

Spildt olie og drivmidler skal graves op og afleveres på de relevante modtagesteder. Affald som plantesække, plantecontainere, nylonbånd og anden emballage skal fjernes fra arealet. Bortskaffelse må ikke ske ved nedgravning.

Publikum

Parterne skal aftale, hvem der evt. leverer og etablerer skiltning, informationstavler og nødvendig afspærring af veje og stier.Videnblad nr.: 04.06-19
Forfatter: Frans Theilby